domingo, 19 de xuño de 2011

ASEMBLEIA POR ESCRITA -6 ( O QUE PEDIMOS)
CGT seguirá traballando nos vindeiros anos, coa forza que nos dedes os traballadores nas furnas, por mellora-las condicións de vida dos traballadores de Correos. Nesa líña, nosas principiais reinvindicacións pasan por esixir:

a) A xornada laboral de 35 horas (30 para el turno de noite), de luns a vernes, para todo o colectivo. Creemos que todo o colectivo tén que libra-los sábados, sin crear discriminacións entre grupos o unidades (hoxe o persoal de oficiña, rural con atención o público e persoal de pabellóns non libra os sábados)..

b) Concreción dos postos de traballo. Adscripción de cada traballador a unha localidade, un centro e un posto de traballo (unha sección en cartería, una ventanilla en oficiña, unhas funcións concretas con unha equipa de traballo concreto nos pavillóns). Dimensionamiento adecuado dos postos de traballo e das cargas de traballo de cada posto. A plantilla que necesita Correos débese calcular en función duns baremos de traballo asumibeis e coñecidos.

c) Novo modelo retributivo baseado na integración dos conceptos variables no salario fixo (CPA e tramos), programa de recuperación do poder adquisitivo perdido ate chegar a unha SUBIDA LINEAL DE 300 € Ó MES, equiparación de niveles con o resto da Administración Pública, pagas extra iguales a unha mensualidade e cláusula de revisión salarial. En total deberíamos chegar a cobrar uns 400 € máis ó mes. Estamos pedindo simplesmente que o noso soldo suba ó mesmo ritmo que subira o coste da vida..

d) Garantía de permanencia en Correos do persoal funcionario que non desexe pasar a outro Ministerio, conservando tódolos seus dereitos.

e) Recuperación de derechos perdidos para o persoal laboral: dereito á elexir no caso de despido improcedente. Derogación da normativa de contratación de persoal eventual, especialmente ós requisitos para acceder ou decaer nas bolsas e a cláusula de evaluación de desempeño. De igual xeito pedimos reglas de xogo transparentes, non pode ser que só o ordenador de Persoal Laboral saiba a quén lle toca o vindeiro contrato nunha localidade. Pedimos tamén que o ingreso como persoal fixo en Correos sexa a tempo completo, por estricta antigüedades, sen que faga falla ningún exame.

f) No ámbito rural, a empresa debe aportar tódolos locais e vehículos necesarios para o servicio. Non pode ser que Correos pague por aportar un local pouco máis de 20 euros o mes e que por cada litro de carburante que poñemos os carteiros rurais , teñamos que pagar 30 céntimos do noso peto, porque con o diñeiro que nos dá Correos non cubre costes.

g) Cumprimento da Lei de Prevención de Riscos Laborais en tódolos postos de traballo: evaluacións de riscos, plans de emerxencia, formación e información ós traballadores, dotación de equipos de protección individual para todo o persoal (tamén o eventual), vixilancia da saúde. Non pode ser que os carteiros teñamos que pagar do noso peto botas de auga ou luvas para usalos no traballo.

h) Consulta ó colectivo mediante referéndum antes de firmar ningún acuerdo de aplicación xeral: debemos decidir entre todos o que a todos nos afecta. Non pode ser que todos sexamos necesarios cando hai que facer unha movilización e que cando chega a hora de decider só fagan falla uns poucos. En CGT tratamos de converter a DEMOCRACIA REPRESENTATIVA, en DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, ésa é unha das nosas maiores sinais de identidade.

Ningún comentario:

Voceiro da CGT Correos A Coruña

Voceiro da CGT Correos A Coruña
Buzón rebelde